BHPEX -

Ocena ryzyka zawodowego i instrukcje bhp

hurtownia bhp
Pliki do pobrania   
instrukcje sanitarneinstrukcje bhpznaki bhpinstrukcje przeciwpozarowe
artykuly bhp
BHP sklep Strona główna O firmie Spis produktów Formaty Komentarze Jak zamawiać Regulamin Twój koszyk Kontakt sklep BHP
 
Wybierz kategorię :

Zamów instrukcję lub dokumentację 
Instrukcje BHP 
Instrukcje PPOŻ 
Instrukcje pierwszej pomocy 
Instrukcje sanitarne HACCP GHP GMP 
Dokumentacja HACCP GHP GMP ISO 
Karty Oceny Ryzyka Zawodowego 
Plan BIOZ na budowie 
 

Promocje


BIOZ Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie

BIOZ Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie

Cena netto 199.00
Cena brutto 244.77
520.00 PLN


 Plan BIOZ


Zapraszamy do zakupu planu BIOZ - kliknij tutaj

 

PLAN BIOZ  sporządza się w przypadku, gdy:

Przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników, lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.

Lub

W trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z następujących rodzajów robót budowlanych:

 • Których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości.
 • Przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowi ludzi.
 • Stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym.
 • Prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych.
 • Stwarzających ryzyko utonięcia pracowników.
 • Prowadzonych w tunelach, studniach, pod ziemią.
 • Wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych.
 • Wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza.
 • Wymagających użycia materiałów wybuchowych.
 • Prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych,

Uwaga!
Szczegółowy zakres robót ogłoszony jest w Rozporządzeniu  Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. 120 poz. 1126 z 2003 r.)

Treść planu BIOZ

Plan BIOZ skąłda się z następujących części:

 • Strona tytułowa.
 • Część opisowa.
 • Część rysunkowa, sporządzona na części projektu zagospodarowania działki lub terenu, jeżeli jest wymagany zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane.


Strona tytułowa zawiera:

 • Nazwę i adres obiektu budowlanego.
 • Imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres.
 • Imię i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporządzającego plan bioz, a w przypadku gdy plan bioz sporządzany jest przez inną osobę - również imię i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwę i adres podmiotu sporządzającego plan bioz.

Część opisowa zawiera:

 • Z akres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.
 • Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce.
 • Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
 • Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.
 • Informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia.
 • Informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym:
  - Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.
  - Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń.
  - Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
 • Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.
 • Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
 • Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.

Część rysunkowa
Część rysunkowa opracowana na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu, jeżeli jest wymagany zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane, zawiera dane umożliwiające łatwe odczytanie części opisowej, a w szczególności:

 • Czytelną legendę.
 • Oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie.
 • Rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi.
 • Rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem robót), niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych.
 • Rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego.
 • Rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu cementowego i asfaltowego, prefabrykatów.
 • Przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu.
 • Lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

Uwaga!

 • W planie bioz nie zamieszcza się danych dotyczących obiektów lub części tych obiektów służących obronności lub bezpieczeństwu, które mogą ujawnić charakter, przeznaczenie i nazwę tych obiektów. Zakres wyłączenia określa inwestor zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.
 • Kierownik budowy, wprowadzając w części opisowej i w części rysunkowej planu bioz zmiany, zamieszcza adnotację określającą przyczyny ich wprowadzenia.

WZÓR PLANU BIOZ

Pieczątka budowy

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA


 

 

Nazwa i adres budowy

.............................................................................................

.............................................................................................

Imię i nazwisko lub nazwa i adres inwestora

.............................................................................................

.............................................................................................

Imię i nazwisko oraz adres osoby sporządzającej plan bioz

.............................................................................................

.............................................................................................

data sporządzenia planu bioz data przyjęcia planu do realizacji

................................................................ .......................................................................... .

.......................................................................... .

podpis kierownika budowy

CZĘŚĆ OPISOW A

1. OPIS PRZEDMIOTU BUDOWY

[...]

2. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

[...]

3. CELE DO OSIĄGNIĘCIA

[...]

4. WYKAZ PRACOWNIKÓW Pracownicy nadzoru

[...]

Pracownicy wykonawczy

[...]

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA W ZAKRESIE NADZORU

Kierownik budowy

[...]

Koordynator ds. bhp

[...]

Kierownik Bazy Sprzętowej

[...]

6. DOKUMENTY BUDOWY

[...]

7. KOORDYNACJA ROBÓT

[...]

8. PROCEDURY, INSTRUKCJE

[...]

9. ŁĄCZNOŚĆ

[...]

10. RUCH KOŁOWY I PIESZY NA TERENIE BUDOWY

[...]

11. DROGI EWAKUACYJNE

[...]

12. PRACE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE

[...]

13. MAGAZYNOWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

[...]

14. INFORMACJE NIEZBĘDNE W RAZIE NAGŁYCH SYTUACJI

Punkt pierwszej pomocy

[...]

Telefony alarmowe

[...]

15. SANKCJE ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA

[...]

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 27 sierpnia 2002 r.

w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

(Dz. U. z dnia 17 września 2002 r.)

Na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje:
§ 1.  1. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany dalej "planem bioz", zawiera:
  1)   stronę tytułową;
  2)   część opisową;
  3)   część rysunkową, w przypadku gdy:
a)  w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zwanej dalej "ustawą",
b)  wykonywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie zatrudnionych będzie co najmniej 30 pracowników lub pracochłonność wykonywanych robót przekraczać będzie 500 osobodni.
2. Na stronie tytułowej zamieszcza się:
  1)   nazwę i adres obiektu budowlanego;
  2)   imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres;
  3)   imię i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporządzającego plan bioz, a w przypadku gdy plan bioz sporządzany jest przez inną osobę - również imię i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwę i adres podmiotu sporządzającego plan bioz.
3. Część opisowa zawiera w szczególności:
  1)   zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów;
  2)   wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce;
  3)   wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;
  4)   informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;
  5)   informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia;
  6)   informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym:
a)  określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
b)  konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,
c)  zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby;
  7)   określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy;
  8)   wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń;
  9)   wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.
4. Część rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu, zawiera dane umożliwiające łatwe odczytanie części opisowej, w szczególności:
  1)   czytelną legendę;
  2)   oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie;
  3)   rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi;
  4)   rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem robót), niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych;
  5)   rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego;
  6)   rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu cementowego i asfaltowego, prefabrykatów;
  7)   przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu;
  8)   lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.
§ 2.  W planie bioz nie umieszcza się żadnych danych dotyczących obiektów lub części tych obiektów służących obronności lub bezpieczeństwu, które mogą ujawnić charakter, przeznaczenie i nazwę tych obiektów. Zakres wyłączenia określa inwestor zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 3.  Wprowadzane zmiany, wynikające z postępu robót budowlanych, a dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w części opisowej i w części rysunkowej planu bioz, powinny być opatrzone adnotacją kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.
§ 4.  Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy, obejmuje:
  1)   roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości:
a)  wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m,
b)  roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m,
c)  rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m,
d)  roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych,
e)  montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych,
f)  roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców,
g)  prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory,
h)  montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych,
i)  betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, filary i pylony,
j)  fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach,
k)  roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż:
–  3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV,
–  5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV,
–  10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV,
–  15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV,
l)  roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków,
m)  roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m;
  2)   roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi:
a)  roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C,
b)  roboty polegające na usuwaniu wyrobów budowlanych zawierających azbest;
  3)   roboty budowlane stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym:
a)  roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej,
b)  roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których realizowane były procesy technologiczne z użyciem izotopów;
  4)   roboty budowlane, prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych:
a)  roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15,0 m dla linii o napięciu znamionowym 110 kV,
b)  roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV,
c)  budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej,
d)  budowa i remont urządzeń sterowania ruchem kolejowym, położonych wzdłuż linii kolejowej,
e)  wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego;
  5)   roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników:
a)  roboty prowadzone z wody lub pod wodą,
b)  montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych,
c)  fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach,
d)  roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m;
  6)   roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach:
a)  roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,
b)  roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi;
  7)   roboty budowlane wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk;
  8)   roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza, przy budowie i remoncie nabrzeży portowych i przepraw mostowych;
  9)   roboty budowlane wymagające użycia materiałów wybuchowych:
a)  roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu,
b)  roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych obiektów;
  10)  roboty budowlane, prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych, których masa przekracza 1,0 t.
§ 5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
 
Dokumentację Planu BIOZ możesz zamówić tutaj
Koszyk

Twój koszyk0
Wartość produktów0 PLN
 

Obsługa klienta

Infolinia: 

Tel:
Fax:
Gsm:
GG:
e-mail:

pon - pt:
0 801 011300

068 411 40 00
068 411 40 40
0 603 88 33 88
5000000
sklep@bhpex.pl

08:00 - 16:00
 

Statystyki

Osoby online:17
Ilosć zamowień:70195
Ilosć komentarzy:2726
Sklep istnieje:
10 lat i 111 dni
 

Nowości


Gastronomia-wzorcowy plan HACCP

Gastronomia-wzorcowy plan HACCP

Cena netto 120.00
Cena brutto 147.60
Pracownik administracyjno-biurowy-Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002

Pracownik administracyjno-biurowy-Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002

Cena netto 50.00
Cena brutto 61.50


 

Newsletter

Zapisz się na newsletter. Będziesz otrzymywał od nas kupony rabatowe oraz informacje o nowych produktach. Wpisz swój adres email. 
  
 

Informacje

ISO9001 sklep.bhpex.pl

 

Informacje

     Strona główna     Promocje     Nowości     O firmie     Regulamin     Aktualny stan koszyka     Pomoc     Kontakt     Mapa serwisu    
 
img img img img
BHPEX Copyright © All rights reserved | Korzystanie ze sklepu oznacza akceptację regulaminu.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Zgodnie z Polityką Cookies możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Instrukcja sanitarna |
 • Instrukcje ppoz |
 • Instrukcje bhp |
 • zasady bhp |
 • Przepisy bhp |
 • Instrukcje przeciwpozarowe |
 • Instrukcja przeciwpozarowa |
 • Piktogramy |
 • Ksiega HACCP |
 • Dokumentacja sanitarna |
 • Instrukcje sanitarne |
 • Instrukcja bhp |
 • Dokumentacja haccp |
 • Znaki bhp